zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Statut Stowarzyszenia

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Kisielany Żmichy „Zielony Gaj zwane dalej Stowarzyszeniem, jest  dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, o następujących celach:

1. Wspieranie szeroko pojętego rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o tradycje wiejskie Mazowsza, a w szczególności Gminy Mokobody;

2. Wspieranie działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych, w tym obyczajów, ubiorów ludowych, wyrobów kulinarnych i innych;

3. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych;

4. Animowanie pracy na rzecz środowiska lokalnego;

5. Aktywizacja i integracja środowiska młodzieżowego;

6. Integracja społeczności lokalnej, aktywizacja inicjatyw społecznych i wspólnego działania;

7. Dbałość o zdrowie, rozwój fizyczny, psychiczny, emocjonalny, intelektualny i moralny społeczeństwa;

8. Organizacja imprez kulturalnych, oświatowych, turystycznych, oraz pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie i organizowanie tych imprez;

9. Podnoszenie poziomu zawodowego, oświatowego i kulturalnego społeczności wiejskiej;

10. Wspieranie edukacji i nauki dzieci i młodzieży;

11. Wyławianie talentów;

12. Ochrona środowiska naturalnego;

13. Promocja patriotyzmu narodowego;

14. Promocja sadownictwa i przetwórstwa;

15. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;

16. Współpraca z organizacjami oraz instytucjami na rzecz społeczeństwa potrzebującego;

17. Współpraca z innymi organizacjami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich;

18. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocniczych.

§2

Stowarzyszenie działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturalnych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Kisielany Żmichy.

§4

1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i miedzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej.

3. Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II

ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Inicjowanie i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć podejmowanych w interesie członków Stowarzyszenia oraz na rzecz promocji regionu.

2. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych i organizacji społecznych;

3. Organizowanie wyjazdów turystyczno krajoznawczych;

4. Organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych, rekreacyjnych, promocyjnych, regionalnych i okolicznościowych;

5. Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, doradztwa, terapii;

6. Udział w imprezach okolicznościowych i akcjach dobroczynnych;

7. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną, sportową i towarzyską;

8. Promocja zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9. Organizowanie konferencji, seminarów, szkoleń, kursów językowych;

10. Pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy zewnętrzych;

11. Poszukiwanie i pozyskiwanie sponsorów i darczyńców w celu rozwoju Stowarzyszenia;

12. Ścisłą współpracę z organizacjami pozarządowymi, wyznaniowymi i innymi zarówno w kraju jak i za granicą w w celu rozwoju;

13. Przygotowywanie wniosków w celu pozyskania grantów,  dotacji oraz wszelkiej innej pomocy na realizacje celów Stowarzyszenia ze źródeł krajowych jak też zagranicznych;

14. Dokształcanie członków Stowarzyszenia oraz członków ich rodzin w celu ułatwienia działalności statutowej zarówno obecnie jak i w przyszłości.

15. Gromadzenie zbiorów dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu,

16. Wydawanie publikacji służących realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

17. Upowszechnianie kultury i sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji.

§7

Stowarzyszenie realizując cel statutowy może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dozwolonych.

§8

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracowników.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności

prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

§10

Nabycie i stwierdzenie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§11

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenie jest obowiązany:

            1) Propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,

2) Przestrzegać postanowień Statutu,

3) Opłacać składki członkowskie,

4) Brać udział w Walnych Zebraniach Członków.

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1) Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) Składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności              Stowarzyszenia

3) Brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym i szkoleniowym,

4) Wstępu na organizowane przez Stowarzyszenie imprezy.

§12

Utrata członkowstwa przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia następuje na wskutek:

1) Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) Wykluczenie przez Zarząd:

  a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

  b) z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,

3) Śmierci.

§13

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi Stowarzyszenia po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnymi ustaleniami z Zarządem zasad  wspierania Stowarzyszenia.

2. Utrata członkostwa, o którym mowa w ust. 1, następuje wskutek:

1) Złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji,

2) Wykluczenia przez Zarząd:

3) Za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,

4) Z powodu nie realizowania ustalonych zasad wspierania Stowarzyszenia,

5) Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

3. Członkowie wspierający mają prawo:

1) Składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

2) Brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym,  na zaproszenie tych władz.

4. Członek wspierający Stowarzyszenia jest obowiązany:

1) Propagować cel Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w realizacji tego celu,

2) Przestrzegać postanowień Statutu.

§14

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§15

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

2. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.

§16

Z zastrzeżeniem § 17 ust. 4, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów członków przy obecności minimum 30% członków Stowarzyszenia. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Prezesa Zarządu.

§17

1.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na sześć miesięcy, lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnejpowiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków w każdy skuteczny sposób.

2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.

3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

1) Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2) Ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3) Z zastrzeżeniem § 18 ust. 2, wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) Uchwalanie zmian Statutu

6) Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych   organizacji,

7) Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

8) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

9) Ustalanie wysokości składek członkowskich.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie (30 minut po pierwszym) wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

5. Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

§18

1. (uchylony)

2. Do kompetencji Zarządu należy:

1) Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

5) Powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego  Biura,

6) Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,

7) Ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia oraz powoływanie placówek  Stowarzyszenia.

8) Dokonywanie wyboru przedmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości

3. Do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony  Prezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§19

1. (uchylony)

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawiam z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

2) (uchylony)

3) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

4) (uchylony) 

§20

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §15 ust. 1 pkt 2 i 3 w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§21

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, z wpływów z odpłatnej działalności statutowej, ofiarności publicznej oraz innych źródeł prawem dozwolonych.

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§22

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

Wersja do druku Generuj PDF